Christelijk Denken

...elk bedenksel als krijgsgevangene brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus
(2 Kor. 10:5)


Over Ds. José M. Martínez
Wees getrouw tot de dood en Ik zal u geven de kroon des levens: De meest noodzakelijke boodschap voor de Kerk vandaag
Gebedsleven
Vrees, angst, bezorgheid en de Bijbel: Zorgzaam of bezorg zijn?
Op zoek naar de regenboog

printA Psalm in the epidemic:
Trust triumphs over fearA Psalm in the epidemic:
Trust triumphs over fearUn Salmo en la epidemia:
La confianza triunfa sobre el miedoUn Salmo per l’epidemia:
La fiducia trionfa sulla pauraUm salmo na epidemia:
A confiança supera o medoEn salme i epidemien:
Tillit vinner over fryktPsalam u doba epidemije:
Poverenje prevazilazi strah

Een Psalm in de epidemie

Vertrouwen overwint angst

Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, vernacht in de schaduw des Almachtigen.
Ik zeg tot de Here: Mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God, op wie ik vertrouw.
(Ps. 91:1-2)

Psalm 91, ook wel de “Triomfantelijke Lofzang van Vertrouwen” genoemd, is een juweel. Het heeft in de tijd van beproevingen miljoenen gelovigen aangemoedigd en vrede gegeven. Volgens sommige commentatoren werd het geschreven temidden van een epidemie van pestilentie (2 Sam. 24:13). De omstandigheden waren vergelijkbaar met die we vandaag beleven. De boodschap is daarom zeer relevant voor onze huidige epidemische situatie.

We leven dagen van angst en onzekerheid. De hele wereld is bang. Ineens zijn we ons bewust geworden van de kwetsbaarheid van het leven. Wat gaat er morgen gebeuren? De kracht waarin de hedendaagse mens dacht dat ze veilig waren, is in zwakte veranderd, er zijn spleten in de rots en we voelen ons kwetsbaar. Mensen zoeken een boodschap van sereniteit en kalmte. Waar is dat te vinden?

De boodschap van Psalm 91 is samengevat in één zin: vertrouwen overwint de angst. De psalmist geeft drie sleutelzinnen die de “reis” van angst-vrees naar vertrouwen samenvatten:

  • «Mijn God»: Wie God voor mij is
  • «Hij zal je bevrijden»: Wat God voor mij doet
  • «Ik vertrouw»: Mijn antwoord

1. «Mijn God»: het karakter van God

De psalm begint met een schitterende beschrijving van het karakter van God. In de eerste twee verzen worden vier verschillende namen genoemd om uit te leggen wie en hoe God is. Wat een formidabele entree naar vertrouwen! Volgens de psalmist is God de Allerhoogste, de Almachtige, de Heer (Yahweh) en de Sublieme God (Elohim).

Bewustzijn van God's grootheid is de basis van ons vertrouwen. We zouden een populair spreekwoord kunnen parafraseren en zeggen “vertel me hoe jouw God is en ik zal je vertellen hoe jouw vertrouwen is”. In het moment van angst, de eerste stap is je ogen naar de hemel opheffen, naar God kijken en Zijn grootheid en soevereiniteit beschouwen. Door dit te doen, ervaart de psalmist dat God zijn Toevlucht, zijn Schaduw, zijn Hoop en zijn Vesting is. Het portret van God in “vier dimensies” brengt een viervoudige zegen voort! Weten wie God werkelijk is, is het startpunt op weg naar vertrouwen.

Merk echter op dat de psalmist naar Hem verwijst als MIJN God. Dat kleine woordje “mijn” opent een uniek perspectief en verandert veel dingen: de God van de psalmist is een persoonlijke, nabije God, die ingrijpt in zijn leven en geeft om zijn angsten en behoeften. Dat is één van de meest onderscheidende kenmerken van het christelijk geloof: God is niet alleen de Almachtige, de Schepper van het heelal, maar ook de intieme Vader, de Abba (“papa”) die van me houdt en me beschermt (Gal. 4:6). Dit is ons grote voorrecht: God zorgt voor ons, zoals een vader met zijn zoon doet, omdat we in Christus als kinderen van God zijn geadopteerd. De psalmist beschrijft deze ervaring met een prachtige illustratie:

Met zijn vlerken beschermt Hij u, en onder zijn vleugelen vindt gij een toevlucht (Ps. 91:4)

2. «Hij zal je bevrijden»: God's voorzienigheid

Want Hij is het, die u redt van de strik des vogelvangers, van de verderfelijke pest. Zijn trouw is schild en pantser. Gij hebt niet te vrezen... voor de pest, die in het duister rondwaart, voor het verderf, dat op de middag vernielt... geen onheil zal u treffen, en geen plaag zal uw tent naderen. (Ps. 91:3-10)

We komen tot de kern van de psalm: God's bescherming in de praktijk. Het besef van God's grootheid moet worden gevolgd door het besef dat God voorziet. Altijd!. Dit is een cruciaal, beslissend punt in de geloofservaring. Als we het goed begrijpen, zal het een onoverkomelijke bron van vrede en sereniteit zijn. Maar als we het verkeerd interpreteren, kunnen we in fouten en extremismen vervallen of gefrustreerd raken over God.

Manipulatie van de duivel. Het is veelbetekenend dat de duivel Jezus verleidde (Mat. 4:6, Luc. 4:10-11) met een dubbel citaat uit deze psalm: Want Hij zal aangaande u zijn engelen gebieden, dat zij u behoeden... op de handen zullen zij u dragen, opdat gij uw voet niet aan een steen stoot (Ps. 91:11-12). Misbruik maken van de beloften van goddelijke bescherming is een verzoeking, ook vandaag de dag. Pas op voor super spiritualiteit en super geloof! Het kan een manier zijn om God te verzoeken, zoals Jezus krachtige reactie op Satan ons leert: Gij zult de Here, uw God, niet verzoeken (Mat. 4:7). Het vertrouwen op God stelt ons niet vrij van verantwoordelijk en wijs handelen.

Dat gezegd hebbende, kunnen we God's machtige bescherming voor degenen die op Hem vertrouwen niet minimaliseren:

Omdat hij Mij zeer bemint, zal Ik hem bevrijden; Ik zal hem beschutten, omdat hij mijn naam kent. Roept hij Mij aan, Ik zal hem antwoorden; Ik zal in de benauwdheid bij hem zijn, Ik zal hem uitredden en tot ere brengen. (Ps. 91:14-15)

Een verzekering tegen alle risico? Het sleutelwoord is “uitredden” (bevrijden / verlossen). Wat betekent “God zal je uitredden”? Dezelfde uitdrukking is van toepassing op Jozef: God verloste hem uit al zijn verdrukkingen (Hand. 7:10), en toch moest de patriarch vele dallen van diepe duisternis doormaken. God weerhield hem niet van de beproeving, maar Hij redde hem ervan. Zoals Spurgeon zei: Het is onmogelijk voor degenen die door God worden bemind om vrij te zijn van alle kwaad. Geloof garandeert niet de afwezigheid van beproevingen, maar wel de overwinning over beproevingen. De apostel Paulus ontwikkelt dit idee op majestueuze wijze in het “lied” van Romeinen 8:28-39: in dit alles (beproevingen) zijn wij meer dan overwinnaars door Hem (Christus), die ons heeft liefgehad (Rom. 8:37).

Geloof in Christus is dus geen vaccin tegen alle kwaad, maar een garantie voor totale veiligheid, de zekerheid dat als God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn? (Rom. 8:31). Deze psalm is geen belofte van volledige immuniteit, maar een verklaring van volledig vertrouwen. Vertrouwen in God's bescherming uitgedrukt op drie manieren.

In elke beproeving,

  • God weet
  • God controleert
  • God zorgt (voor mij)

In het leven van de kinderen van God gebeurt er niets zonder Zijn medeweten en toestemming (1 Kor. 10:13). Willekeurige kans bestaat niet in het leven van de gelovige. De majestueuze voorzienigheid van een persoonlijke God schijnt helder op de donkerste momenten: Al vallen er duizend aan uw zijde, en tienduizend aan uw rechterhand, tot u zal het niet genaken (Ps. 91:7). Er gebeurt niets als Hij het niet toestaat, zoals we zo duidelijk zien in Job's ervaring. Deze belofte wordt door de Heer Jezus zelf geratificeerd:

Worden niet twee mussen te koop aangeboden voor een duit? En niet één daarvan zal ter aarde vallen zonder uw Vader. En de haren van uw hoofd zijn ook alle geteld. Weest dan niet bevreesd: gij gaat vele mussen te boven. (Mat. 10:29-31) (zie ook Luc. 12:6-7.)

3. Mijn antwoord: «Ik vertrouw»

Na het karakter van God te hebben overwogen -wat Hij voor mij is- en Zijn voorzienigheid -wat Hij in mijn leven doet- roept de psalmist resoluut uit: Mijn God, op wie ik vertrouw. (Ps. 91:2).

Dit is een logisch gevolg. Vertrouwen is het antwoord op bewijzen. De psalmist heeft God persoonlijk en intiem gekend: omdat hij mijn naam kent (Ps. 91:14). Dergelijke kennis brengt hem ertoe om verliefd te worden op Hem -omdat hij Mij zeer bemint (Ps. 91:14)- en er wordt een hechte band opgebouwd. Daar hebben we trouwens de kern van het christelijk geloof: het is het vertrouwen dat voortkomt uit een liefdesrelatie, de zekerheid dat de Geliefde me niet in de steek zal laten omdat Hij (God) trouw is.

Ons leven is niet overgeleverd aan een virus, maar in de handen van de Almachtige God. Daarin ligt de zekerheid van ons geloof en de basis van het vertrouwen dat alle angst overwint. Er is geen plaats voor triomfalisme, maar er is zeker triomf; het is de triomf die Christus ons verzekerde met zijn overwinning op het kwaad en de boze aan het kruis. Het is dezelfde Christus wiens laatste woorden waren:

En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld. (Mat. 28:20)

Dr. Pablo Martínez

printA Psalm in the epidemic:
Trust triumphs over fearA Psalm in the epidemic:
Trust triumphs over fearUn Salmo en la epidemia:
La confianza triunfa sobre el miedoUn Salmo per l’epidemia:
La fiducia trionfa sulla pauraUm salmo na epidemia:
A confiança supera o medoEn salme i epidemien:
Tillit vinner over fryktPsalam u doba epidemije:
Poverenje prevazilazi strah


Uw opmerkingen zijn zeer welkom

AccepterenDeze website gebruikt cookies om statistische gegevens te verkrijgen. De cookies op deze website slaan nooit persoonlijke gegevens op. Als u doorgaat met browsen op deze website, begrijpen we dat u het gebruik van cookies accepteert. Lees ons Cookie Beleid